Historie


Stručné dějiny trutnovské turistiky od jejího počátku do roku 2015

První zmínky o trutnovské turistice lze najít v kronice Šimona Hüttela, v níž její autor popisuje, jak 7. 8. 1577 provázel „na špacír“ jedenáct trutnovských občanů na vrchol Sněžky po jejím jižním úbočí. Za významnou turistickou aktivitu je možno považovat rovněž náboženské poutě ke kapli na Sněžce vysvěcené 10. 8. 1681. Je pravděpodobné, že mezi poutníky, kteří se zúčastňovali bohoslužeb pořádaných pětkrát do roka – tzv. Koppentage – byli i Trutnováci.
Také další vývoj trutnovské turistiky je spojen s turistikou v Krkonoších, kde první náznaky turistického ruchu, jak ho známe dnes, se objevují koncem 18. století. Jejich začátek lze vystopovat v lázních Warnbrunn - dnes jsou to Cieplice Şląskie - Zdrój. Lázeňští hosté zatoužili navštívit nedaleké hory. Nechodili nahoru většinou pěšky, ale nechávali se vynést na nosítkách, na trakaři a v zimě na saních. Horalé to uvítali jako zdroj výdělku. Objevili se horští vodiči, průvodci nebo vůdci, kteří provázeli turisty po hřebenech od západních Krkonoš až k Pomezním boudám.
Opravdová exploze turistiky v Krkonoších začala v 80. a 90. letech 19. století.
Bylo potřeba cest, hotelů a restaurací. Založen byl "Horský spolek pro Čechy" a později "Rakouský spolek krkonošský". Budují se cesty, nastupují značkaři, vydávají se mapy. Mezi prvními turistickými cestami byly průchody Labským a Obřím dolem. Základní síť turistických cest byla hotova do roku 1912. Za počátek organizované turistiky u nás je pokládáno založení Klubu českých turistů v Čechách a na Moravě
Úvodem trutnovské historie je důležité uvést, že Trutnov byl městem s převážně německým obyvatelstvem. Češi tu tvořili malou menšinu. To vedlo k oddělenému zájmovému a společenskému životu ve městě. Organizace německých turistů byly početnější. Turistika Čechů se pěstovala při českém Sokole, kde se nejen cvičilo, ale pořádaly se různé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, a to nejen v létě, ale i v zimě.
Po vzniku Československé republiky byl v Trutnově založen odbor turistů v roce 1926. Jeho náplní bylo nejen pořádání výletů, ale i správa a údržba chat, rozhleden, značení cest a další činnosti směřující k rozvoji turistiky.
Zcela nová situace se vytvořila po druhé světové válce. Němci byli odsunuti a do Trutnova přišli noví osídlenci především české národnosti. Už v roce 1946 tu vznikl tábornický oddíl mládeže, jehož spoluzakladatelkou byla později desítky let aktivní tělovýchovná a turistická pracovnice Míla Bínová.
Po únoru 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy a sportu ve státní organizaci a Klub českých turistů zanikl. Trutnovští turisté zůstali i v nových podmínkách aktivní a v roce 1956 se zúčastnili celostátního srazu ve Vysokých Tatrách. V následujícím roce byla uspořádána okresní akce značení cest, kterou vedl profesor Krause. Tehdy začala práce s turistickou mládeží, o níž se nejvíce zasloužila paní Riprová. V roce 1958 uspořádal odbor turistiky společný tábor mládeže na Máchově jezeře. V dalších letech se konaly tábory v Krčkovicích. Tato činnost skončila v roce 1963. Dále byly pořádány výlety, autobusové zájezdy, byly značeny cesty. Turisté také přispěli mnoha brigádnickými hodinami k vybudování skokanského můstku s umělou hmotou.
K oživení turistiky došlo v sedmdesátých letech s příchodem nových členů do odboru. Ve větší míře byly pořádány výlety do Českého ráje, Českého středohoří, autobusový zájezd do Rumunska apod. V této době dochází k masovému rozvoji turistických pochodů a jiných jednodenních či víceetapových  putování. Členové odboru se jich zúčastňovali jednotlivě nebo v celých skupinách. Z nejznámějších jmenujme: Český kvadrant, Putování kraji, Napříč republikou, Krajem, kudy přišla svoboda, Okolo ČSR. Jejich výčet by zabral pár stovek stránek této publikace. Obrovskou výhodou pro naše členy bylo, že jsme jako členové T. J. Lokomotiva dostávali zdarma jízdenky na vlak. Tato výhoda přivedla do odboru mnoho zájemců o turistiku a umožnila naplnit dalších dvacet let existence odboru turistiky nebývalou aktivitou.
Nezúčastňovali jsme se jen pochodů organizovaných jinými odbory, ale sami jsme pořádali veřejně přístupné pochody pro turisty z celé republiky. Již v roce 1970 se pořádal dálkový pochod přes Krkonoše, který se opakoval po devět let. Jako pořadatel byl uváděn Svazarm, ale organizovali ho členové našeho odboru Bínová, John, Lokvenc. Vysokou sportovní a společenskou úroveň měl v letech 1976 - 1982 pořádaný dálkový pochod Od rebela za Krakonošem. Jednoho ročníku se zúčastnilo 180 turistů, kteří během týdne prošli našim krajem od Rtyně až k Harrachovu. Na tento pochod a na jeho hlavního organizátora Václava Kyrala vzpomínají mnozí čeští turisté dodnes. Škoda, že s rozpadem výborné party organizátorů tento pochod zanikl. Za zmínku stojí, že v roce 1981 probíhala východočeská část celostátní akce Kraji ČSR zakončená celostátním srazem turistů v Adršpachu. Krkonošskou větev zabezpečoval štáb složený z členů našeho odboru Mejsnar, Krása, John, Tučková aj. V roce 1989 a 1990 jsme byli pořadateli DEP Za oblastním odznakem Krkonoše s účastí 120 turistů našich a velké skupiny přátel z bývalé NDR.
Vedle pěší turistiky byly vyvíjeny i další aktivity v jiných přesunových prostředcích. Byly to zimní lyžařské přejezdy, na kterých se podíleli naši členové, např. přejezd Jeseníků, Beskyd, Javorníků, Velké Fatry aj. V roce 1973 - 1981 byly pořádány lyžařské přejezdy Krkonoš. Tato akce skončila pro nepřekonatelné potíže s ubytováním v Krkonoších. Pořádali jsme čtyři ročníky zimního přejezdu Vraních hor s cílem v Trutnově. V posledních letech však nebyly dobré sněhové podmínky a tak tento přejezd zanikl.
Od roku 1998 je z iniciativy čtvrtletníku oblasti KČT Zpravodaj a KČT Rokytnice nad Jizerou sestavován pořad volného seriálu lyžařských akcí Po stopách Jana Buchara. Jeho cílem je vzpomenout začátků lyžařské turistiky v Krkonoších a naplnit pokud možno každou sobotu lyžařskou turistickou akcí pro veřejnost pořádanou některým z odborů KČT z Podkrkonoší. Od samého počátku tohoto seriálu pořádá odbor turistiky lyžařskou akci Přejezd východních Krkonoš /dříve Žacléř - Rýchorská bouda - Trutnov/. Pořadatelem prvních devíti ročníků byl M. John. Přestože uskutečnění akce je závislé na terénu a klimatických poměrech, přejezd se koná až dosud,  od roku 2010 se organizace úspěšně ujali J. Wenke a J. Tuček.

V roce 1981 vznikl lyžařský přejezd  zv. Silvestrovská jízda Pomezní boudy Trutnov. Zakládajícími členy byli F. Teuber a M. John, který ji vedl až do roku 2007, Na krátkou dobu převzal pak vedení P. Wenke. Dnes se stará o to, aby tradice nezanikla Pepa Lábus.
V roce 1972 několik našich členů zahájilo stavbu turistických lodí. Vytvořila se skupina vodních turistů, kteří po několik let sjížděli Lužnici, Vltavu, Hron, Ohři, Jizeru a zúčastňovali se několika ročníků vodní turistiky na Divoké Orlici. Tato činnost byla narušena rozhodnutím tehdejších ČSD nebrat lodi jako zavazadlo a dále podstatným omezením stanic, kam vůbec bylo možno lodě posílat. Tím se počet vodních turistů snížil jen na ty, kteří měli auto.
Od počátku sedmdesátých let se začala rozvíjet vysokohorská turistika. Už v roce 1975 vznikla celostátní akce "Přechod Faragaše". Účast na této akci inspirovala několik členů našeho odboru ke vzniku skupiny vysokohorské turistiky. Od roku 1976 zahájilo 14 členů cyklus putování po velehorách bývalých socialistických zemí a to přechodem Pirinu v Bulharsku. Od té doby navštívili několik pohoří doma i v zahraničí.
Na organizování lyžařské, vodní a vysokohorské turistiky se velkou měrou podílel M. John.
Z  důvodu generační výměny a současného věkového složení členské základny aktivita odboru v oblasti vodní a vysokohorské turistiky – odmyslíme-li si individuální akce několika málo členů odboru – utuchla.
Naopak počínaje rokem 2009 je na vzestupu – byť jen v užším kruhu členské základny - cykloturistika. Zásluhu na tom má příchod členů Cykloklubu Krakonoš, počátky jehož činnosti se datují do druhé poloviny roku 2004. Z pestré činnosti tohoto neformálního seskupení, jehož členové jsou z větší části také členy odboru turistiky, pod jehož záštitou se jeho akce také konají, v letech 2010 a 2011 vyjímáme  akci Vinařské stezky – O čem voní víno po jižní Moravě nebo cyklojízda po české i polské straně Jizerských hor. V rámci zájezdů cestovní kanceláře členové Cykloklubu Krakonoš vycestovali ve stejném období na Slovensko, do Turecka, Beneluxu a do Itálie. Vůdčími osobnostmi Cykloklubu Krakonoš jsou členové odboru turistiky J. Tuček a J. Wenke.Trochu jiným způsobem se zasloužil o rozvoj cykloturistiky Ing. J. Tichý, který po řadu let připravuje cyklotrasy na turistických akcích odboru pro veřejnost.
Velmi dobrých výsledků dosáhl odbor v práci s dětmi. První etapou byla léta 1956 - 1963. Vedle již zmíněné paní Riprové dalšími významnými cvičiteli byli pan učitel Karel Rájek, Mirko Jun, Mirek Hlavica aj. Větší aktivitu brzdily občanské nevyjasněnosti ve vztazích mez Pionýrem a ČSTV. Především však byla existence a úspěšnost oddílu mládeže závislá na osobě vedoucího, který by měl zájem a vytrvalost pracovat s dětmi Stačil odchod jednoho cvičitele a oddíl se rozpadl.
V roce 1981 se vytvořil nový turistický oddíl mládeže (TOM) s názvem "Dráčkové". Založil ho a zpočátku vedl Karel Krása. Vedení TOM se poté ujal a až do roku 1992 se o něj staral dlouholetý významný cvičitel mládeže Ing. Josef Ehrenberger. Spolu s ním se na vedení podíleli členové jeho rodiny a Dagmar Komínová. V roce 1988 měl 40 členů. Prošlo jím několik desítek dětí a patřil mezi nejlepší TOM v tehdejším Východočeském kraji. V roce 1992 však již odbor procházel stagnací způsobenou několika příčinami. Dlouholetí "dráčkové" vyrostli a měli jiné zájmy. Tak se stalo, že po posledních úspěších ve zmíněném roce  - po vítězství hlídky v okresním kole soutěže TOM, po jejím umístění na 2.místě krajského kola v Golčově Jeníkově, po jejím postupu do ústředního kola této soutěže, kde v Kralupech 26. - 28. 6. 1992 byla diskvalifikována pro neúmyslné porušení pravidel závodu, a konečně po jejím umístění na 2. místě pohárové soutěže - úspěšný TOM Dráčkové zanikl O poslední úspěchy TOM v roce 1992 se zasloužily sestry Kateřina a Stanislava Komínovy.
Začátkem roku 1994 zahájil v odboru svou činnost nový TOM Orlíci, jehož činnost však měla blíže ke skautingu nežli ke klasické turistice a který se v rámci života odboru příliš neprojevoval, ale který odboru  především na počátku své činnosti několikrát významně pomohl na kontrolách na turistických akcí pro veřejnost. TOM ke dni 1. 9. 2001 organizačně z odboru KČT Lokomotiva Trutnov přešel pod Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ R. Frimla 816 v Trutnově /k definitivnímu odsouhlasení však došlo 13. 2. 2002/  Protože i tento TOM se zasloužil o mravní rozvoj mladých lidí i o jejich zájem o výlety do přírody, jeho celkové působení je třeba hodnotit kladně. Spiritem rectorem TOM byl zemřelý již Ivan Demeš.
Protože se nedaří získat do odboru nové děti, neboť ty mají v současné době širší možnost rozvoje a tíhnou spíše ke kontaktním sportům či k adrenalinovým činnostem, od té doby odbor turistiky TOM nemá.
Hlavní náplní činnosti odboru především v posledních třiceti letech je snaha nabízet přitažlivé turistické aktivity nejen pro vlastní členy, ale i pro veřejnost.
Odbor od roku 1982 pořádá pochod Za trutnovským drakem. U jeho zrodu stál Karel Krása. Rekordní účast na tomto pochodu byla zaznamenána v roce 1989 - přes 1.960 pochodníků. Na prvních ročnících byla dětská trasa vyplněna postavami z pohádek. V posledních letech se snažíme dětské trasy zpestřit alespoň vědomostními a dovednostními soutěžemi.  Od roku 1983 /nekonal se pouze v roce 1994/ dále pořádáme pochod První jarní kilometry s nejvyšší účastí rovněž v roce 1989, a to 329 turistů.  Již od úvodních ročníků obou akcí se v rámci každé z nich koná i cyklojízda. Trojlístek akcí pro veřejnost byl v roce 2011 doplněn o další pochod - Memoriál Miroslava Petiry, který má dvojí druh tras – doporučenou a libovolnou, při kterých si může účastník vyzkoušet, odkud se dá dojít pěšky do Trutnova.

Od roku 2014 jsme hlavním pořadatelem dálkového pochodu ( běhu) Stovka Podkrkonoším. O oblibě svědčí I počet účastníků v roce 2014. Pochodovalo a běhalo nejméně 100 účastníků v kaqtegorii 20 – 45 let.
Z nepravidelných akcí pro veřejnost pořádaných odborem je nutno jmenovat akce masovějšího charakteru Vrcholy Trutnovska, Za svědky dávné minulosti a Po hřebenech a návrších. Iniciátorem a hlavním organizátorem byl rovněž bývalý předseda odboru Karel Krása. Tyto tématické - do celého roku rozložené - akce přilákaly několik tisíc zájemců o turistiku a historii. V roce 1992 jsme na tyto aktivity navázali a na počest 400. výročí narození J. A. Komenského uspořádali akci Po stopách J. A. Komenského. Cílem bylo navštívit ta místa, kde Komenský u nás na okrese pobýval. Turistům z celé republiky byl určen třídenní pochod J. A. Komenský v Podkrkonoší.
V letech 1997 a 1998 pořádal odbor z iniciativy jeho dalšího významného bývalého předsedy F. Vacka DEP Z Trutnova do čtyř stran, každý ročník obsahoval vždy po jedné etapě na každou ze čtyř světových stran od Trutnova. Ve dnech 28. až 30. 5. 2004 odbor uspořádal sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší, který byl pokračováním srazů oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší, které se konaly od roku 1994. Druhý den srazu v Mladých Bukách současně znamenal začátek krátké spolupráce se skupinou historického šermu Rebels, jejímž vyvrcholením byla  19. 6. 2005  hvězdicová akce Za středověkými rytíři a kupci. Jejím průchozím místem byly zříceniny hradu Břecštejna, v jehož kulisách byla akce okořeněna kvalitním vystoupením této skupiny v průchozím místě. Bohužel originální nápad nepodařilo se zúročit odpovídající účastí, zaregistrováno bylo, byť za velmi pěkného počasí, pouze 21 průchozích účastníků. Bylo proto shledáno jako nezbytné pro její uskutečnění v dalších letech najít sponzora.
Za významnou činnost odboru turistiky lze považovat také výlety, případně zájezdy pořádané pro členy odboru, i proto, že se jich mohou zúčastňovat příchozí nečlenové odboru. Za nejvýznamnější z nich je možno označit 7. 6. 2008 účast 14 členů odboru na celostátním letním turistickém srazu KČT v Lázních Bělohrad pořádaném ke 120. výročí KČT. Obětavými organizátory těchto akcí byl především F. Vacek a  nyní  J. Baudyš. Tyto, tzv. seniorské akce mají svůj program. Vždy jedna členka akci navrhne, připraví, vede a nakonec zhodnotí. Za koordinaci těchto akcí byl J. Baudyš vyhonocen jako nejlepší cvičitel TJ Lokomotiva Trutnov.   

V posledních letech ustálil se počet těchto jednodenních výletů na 30, jejich výčet doplňuje týdenní zájezd do některé ze zajímavých lokalit České republiky, ještě před několika lety pak také jednodenní autobusový zájezd. Velmi oblíbenou akcí je tajný výlet do lokality předem účastníkům neznámé, jež se koná od roku 1995 pravidelně 28. nebo 29. prosince kalendářního roku. Úspěšnými organizátory této akce byli nebo jsou F. Vacek, M. John, J. Tuček a  J. Wenke.  
Za zajímavá společenská setkání lze považovat účast Mgr. L. Šlosara 17. 12. 1999 na MÚ Trutnov na setkání s legendárním chodcem brázdícím celou republiku Jurajem Pucim a vystoupení  téhož rovněž jako zástupce odboru 22. 11. 2004 v trutnovském Rotary klubu, dále vystoupení M. Johna v Klubu seniorů v listopadu 2007 v rámci tehdejší spolupráce s tímto klubem, jejímž průkopníkem byl M. Petira..
Významných individuálních výkonů v oblasti výkonnostní turistiky dosáhli především historicky nejúspěšnější účastník dálkových pochodů z našeho odboru na 100 km M. Vaněk a držitelka diamantového výkonnostního odznaku za 10.000 našlapaných kilometrů  M. Vrabcová, mezi nejzdatnější chodce patří dále M. Souček.
Zajímavých individuálních výkonů v oblasti poznávací turistiky v nedávné minulosti dosáhli především J. Tichý výstupem na chilskou sopku Villarica v nadmořské výšce 2.847 metrů, především pak cestovatel bohužel již zemřelý MUDr. L. „Harry“ Holub.
Velký kus práce v turistice vykonali v minulosti a stále v ní pokračují značkaři, jejichž činnost je alfou a omegou činnosti KČT. Ročně obnovují a udržují stovky kilometrů turistických cest. Jsou to takové pilné včely, které vcelku nenápadně přispívají k vysoké úrovni sítě turistického značení. Mezi mnohaleté značkaře v minulosti patřili Dr. Pitaš, Ladislav Lokvenc, Ing. Čížek, manželé Vejnarovi a jiní. V současné době  Ing. J. Čížek pracuje jako člen krajské komise značení Královéhradeckého kraje, na úrovni celostátní jako člen sekce turistického značení, kde se podílí na počítačovém zpracování značených cest v programu „Evidence turistických značených tras“.. Dělníkem turisticky značených cest v naší lokalitě je J. Hrnčíř, v současné době se  k němu připojují mladí, ale velmi pracovití členové našeho odboru J. Burdych a A. Sobotková. V eoce 2014 nás navždy opustil J. Hrnčíř.
V roce 1990 byla po 40 letech obnovena činnost Klubu českých turistů, do něhož jsme se ihned přihlásili. Odbor turistiky, jenž se tak znovu stal současně odborem KČT, hrál a hraje významnou roli v činnosti organizačního mezičlánku mezi ústředím a odbory – v oblasti KČT. Jeho zástupci se zúčastnili jak ustavující schůze oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší 24. a 25. 10. 1992, tak i 14. 02. 2004 oblasti KČT Královéhradeckého kraje, jejímiž členem je odbor dodnes. Již předtím v okresním článku bývalého svazu turistiky ČSTV pracovali M. John a Ing. J. Ehrenberger. V oblasti KČT Královéhradeckého kraje zastávali prestižní funkci sekretáře oblasti členové odboru F. Vacek /1994 – březen 1996/ a Mgr. L. Šlosar /březen 1996 – únor 2004/. Velký kus práce v oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší vykonal jako klasifikátor a vedoucí úseku pěší turistiky bývalý člen odboru V. Škop. V současné době ve výboru oblasti KČT Královéhradeckého kraje pracuje Ing. J. Skalková. Mgr. L. Šlosar od samého začátku v roce 1995 a Ing. J. Skalková od konce roku 2001 tvoří redakci čtvrtletníku oblasti Zpravodaje.
Odbor měl v posledních třiceti letech štěstí na obětavé tahouny K. Krásu a F. Vacka. Z těch, kteří patřili k nejaktivnějším a z nichž mnozí bohužel  již nejsou mezi námi, uveďme kromě dosud uvedených Ing. Khoma, M. Tučkovou, J. Bažanta, M. Fialu, V. Špirita, Ing. Z. Domoráda, J. Částka, E. Wolfa, v posledních letech H. Douchovou, M. Petiru a J. Baudyše, celou řadu dalších obětavých členů odboru nelze z důvodu nedostatku místa jmenovat. V současné době jsou vůdčími osobnostmi odboru členové výboru, jenž pracuje ve složení Ing. J. Tichý /předseda/,  J. Burdych, M.  John, Ing. J. Skalková,  A. Sobotková, Mgr. L. Šlosar, Ing. F. Teuber, J. Tuček a M. Vrabcová.
Odbor se pyšní pravidelně obměňovanou  a vypovídající vývěskou nalézající se u budovy MÚ Trutnov ve směru k budově společnosti Atrium Upa Valley s.r.o., o níž se stará pečlivě M. Vrabcová, činnost odboru dokumentují a o novinkách odboru informují dále webové stránky, jež vede Mgr. L. Šlosar.
Počet členů odboru se pohyboval v posledních letech před rokem 1992 na úrovni 200 - 270. Při registraci do KČT se počet snížil na 90, v současné době se pohybuje těsně pod hranicí 70. Jde o přirozený důsledek transformace naší společnosti do dnešních poměrů, ve kterých existuje bohudík mnohem širší spektrum uplatnění přirozených zájmů jednotlivce, nežli tomu bylo v dobách normalizace.
Je proto pravděpodobné, že se nám nepodaří nikdy dosáhnout takové členské základny jako před rokem 1992 a obnovit činnost odboru v dřívějším jeho rozsahu.  Zájem o pěší, cyklo a lyžařskou turistiku neutuchá, ale mění se vztah lidského jedince k členství v organizacích, lidé jsou více individualističtí, sdružují se spíše ad hoc na sociálních sítích, o dlouhodobé sdružování a organizátorskou práci nemají přílišný zájem. Záleží na nás a našich nástupcích, zda za popsané situace dokážeme svou činností zaujmout, oslovit další věkové a sociální skupiny a například využít vzrůstajícího zájmu o turistiku do zahraničí.
Na základě zákona č. 227/2009 Sb., který mění mimo jiné i zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, vznikla povinnost odboru jakožto člena KČT, který je současně členem tělovýchovné jednoty, nahlásit se na Statistickém úřadě a nechat si přidělit IČ. I přes tuto skutečnost náš odbor i nadále chce zůstat jako odbor turistiky členem T. J. Lokomotiva Trutnov,  v níž má od počátku své existence výtečné zázemí a v jejíž řadách se vždy cítil a i nadále cítí jako mezi svými

Nástupem nového předsedy v roce 2008 zavál nový vítr v zavedení výpočetní techniky do organizace, vedení schůze a propagace.

Bohužel, s aktivní činností (organizátor, funkcionář, reporter a pochodník) se v roce 2012 musel rozloučit Luděk Šlosar. Postihla ho nemoc, která mu veškerou tuto činnost znemožňuje.

V roce 2013  náš odbor definitivně ukončil dlohodobou spolupráci s TJ Lokomotiva Trutnov. Nyní pracuje samostatně jako Občanské sdružení,

V Trutnově 17. 5. 2015